Nasze usługi

Gwarantujemy: wysoką jakość terminowość fachowe doradztwo miłą atmosferę

Jesteśmy niezależnym laboratorium budowlanym, które świadczy usługi dla każdego z uczestników procesu budowlanego. Nasza kadra stanowi dynamiczny oraz sprawnie działający zespół, który nieustannie podnosi swoje kwalifikacje.


Laboratorium budowlane

Oferujemy Państwu następujące usługi:

1. Badania świeżej mieszanki betonowej:

 • pobieranie próbek do badania wytrzymałości betonu na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność, itd.
 • oznaczenie konsystencji,
 • oznaczenie zawartości powietrza,
 • oznaczenie gęstości objętościowej,
 • wykonanie oznaczenia ilości włókien stalowych w mieszance betonowej metoda wypłukiwania,
 • badanie temperatury.

2. Badania stwardniałego betonu:

 • badanie wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych walcowych lub sześciennych,
 • oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbki sześciennej 150x150x150 mm,
 • badanie nasiąkliwości betonu,
 • badanie wodoszczelności betonu,
 • badanie mrozoodporności betonu.

3. Badania betonu w konstrukcji

 • badania nieniszczące młotkiem Schmidt’a wraz ze skalowaniem i dobraniem krzywej,
 • badanie parametrów betonu na podstawie odwiertów z konstrukcji (wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, wodoszczelność, mrozoodporność).

4. Badania kruszyw:

 • oznaczenie wilgotności,
 • oznaczenie zawartości pyłów,
 • oznaczenie gęstości nasypowej,
 • oznaczenie nasiąkliwości kruszywa,
 • oznaczenie gęstości ziaren kruszywa,
 • oznaczenie mrozoodporności kruszywa.

5. Betonowa kostka brukowa:

 • badanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu,
 • badanie nasiąkliwości.

6. Doradztwo:

 • konsultacje w dziedzinie zapraw, mieszanek betonowych, stwardniałego betonu i innych,
 • szkolenie w zakresie podstaw technologii betonu. Niezbędne informacje dla personelu zajmującego się wykonywaniem próbek na budowach i w wytwórniach betonu,
 • projektowanie mieszanek betonowych, (beton towarowy, beton posadzkowy, beton mostowy i nawierzchniowy, BWW, SCC, ASCC, betony lekkie i ciężkie, beton palowy/kontraktor), zapraw do murowania, stabilizacji, podsypek, podkładów podłogowych.


Badanie betonu

Bardzo ważnym materiałem konstrukcyjnym we współczesnym budownictwie jest beton. Można z niego formować w zasadzie dowolne formy ograniczone jedynie wyobraźnią projektanta. Aby mieć pewność, że zastosowany materiał cechuje wysoka jakości należy na etapie wznoszenia konstrukcji prowadzić regularnie badania betonu, które w stosunku do całej inwestycji stanowią nieznaczny koszt, a dają pewność, że wbudowany beton cechuje wysoka jakość gwarantująca, że konstrukcja przetrwa bez uszkodzeń kilkadziesiąt lat.

Badania betonu należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, które opisują każdą czynność począwszy od pobrania próbki, aż po końcowe badanie i opracowanie raportu. Ważne jest, aby beton był badany przez wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie w pracy laboratoryjnej wymagającej dużej dokładności i sumienności.

Pobieranie próbek do badania betonu opisuje norma PN-EN 12350-1:2011 „Badanie mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek”. Badanie betonu generalnie dzieli się na: badanie mieszanki betonowej wynik uzyskuje się jeszcze przed wbudowaniem w docelowy element konstrukcyjny oraz badania stwardniałego betonu. Jeżeli nie ma indywidualnych ustaleń z Odbiorcą, wówczas zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” badania stwardniałego betonu wykonuje się po 28 dniach dojrzewania próbek w warunkach laboratoryjnych ściśle określonych normą PN-EN 12390-2:2011 „Badania betonu. Część 2: Wykonanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych”.

W zakres badania mieszanki betonowej wchodzą następujące badania:

 • oznaczenie konsystencji mieszanki, można w tym punkcie wyszczególnić kilka metod badania betonu, z których najbardziej popularną jest metoda określania konsystencji stożkiem opadowym zgodnie z normą PN-EN 12350-2 „Badanie mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka”. Ponadto konsystencję można określać metodą stopnia zagęszczalności, rozpływu oraz w przypadku betonów samozagęszczalnych (SCC) metodą rozpływu stożka,
 • oznaczenie gęstości zgodnie z PN-EN 12350-6:2011 Badanie mieszanki betonowej. Cześć 6: Gęstość”,
 • oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej zgodnie z PN-EN 12350-7 Badanie mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza – metody ciśnieniowe”.

W zakres badań stwardniałego betonu wchodzą następujące badania:

 • badanie wytrzymałości na ściskanie zgodnie z PN-EN 12390-3:2009 „Badanie betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań”,
 • badania trwałości betonu: nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelności zgodnie z PN-B/88-06250 „Beton zwykły”,
 • badanie wytrzymałości betonu na zginanie zgodnie z PN-EN 12390-5:2009 „Badanie betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań”,
 • badanie wytrzymałości betonu na rozłupywanie zgodnie z PN-EN 12390-6:2011 „Badanie betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań”,
 • badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem zgodnie z PN-EN 12390-8:2011 „Badanie betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem”.

Badania betonu podlegają wielu innym specyficznym badaniom. Wszystkie mają na celu zapewnienie, że w danych warunkach środowiskowych beton ma na tyle wysoką jakość, że nie ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu co nakłada dodatkowe koszty związane z ekspertyzami, wzmocnieniami itp.

Jeżeli na etapie wbudowania w konstrukcję nie zostały pobrane próbki betonu do badania istniej możliwość sprawdzenia jego parametrów już bezpośrednio w zabetonowanym elemencie. W takim wypadku są dwie grupy badania betonu:

 • badania betonu nieniszczące
 • badania betonu niszczące.

Badanie betonu nieniszczące polega na diagnostyce betonu w konstrukcji bez ingerencji w konstrukcję. Najczęściej badana jest wytrzymałość na ściskanie przy użyciu młotka Schmidta. Tego typu badanie betonu jest tylko i wyłącznie badaniem poglądowym, aby dokładnie określić parametry betonu w konstrukcji należy wykonać badania niszczące. Badanie betonu niszczące polegają na określeniu parametrów betonu na podstawie pobranych z konstrukcji odwiertów rdzeniowych. Odwierty następnie poddaje się badaniu po ówczesnym odpowiednim ich przygotowaniu.

Projektant każdej konstrukcji zakłada, iż jego projekt przetrwa kilkadziesiąt lat w stanie nienaruszonym. Chcąc spełnić takie założenie należy zastosować materiały spełniające wymagania określone projektem. Należy pamiętać, że badania betonu mają jeden cel: utwierdzenie Inwestora, że pieniądze zainwestowane w ten materiał zostały dobrze wykorzystane.

Kostka-brukowa-na-betonie-1-male